Metodologia

S'accedeix a la plataforma dels cursos mitjançant una pàgina web. Una vegada dintre del curs, l'alumne/a podrà consultar els continguts amb enllaços a normatives, documents d'interès, etc. Així doncs, l'aprenentatge de l'alumne/a es desenvolupa mitjançant les diverses eines que incorpora la nostra plataforma: un fòrum, on alumnes i professors aniran comentant aspectes rellevants de la matèria del curs, la relació immediata amb el professor mitjançant un xat que serveix per a resoldre dubtes, les autoavaluacions que l'alumne podrà realitzar per a comprovar el seu nivell de comprensió, etc. Durant la durada del curs, una fluïda relació amb el professor, a través del correu electrònic i/o Skype, permetrà resoldre dubtes o aprofundir en els temes que més interessin a l'alumne/a.

Recursos
 • Avaluació
 • Documents
 • Enllaços
 • Servidor de continguts
Organització
 • Agenda
 • Avisos
 • Calendari
Comunicació
 • Skype
 • Xats
 • Correu
 • Fòrums
 • Notícies
Avaluació
 • Cronograma
 • Informes
 • Subscripcions
 • Expedients

© 2008 AulaVirtual