Nota legal

L'Aula Virtual és titular en exclusiva dels drets d’explotació d’aquesta web, així com de les successives versions i actualitzacions. Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació, sense l’autorització expressa de l'Aula Virtual. La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d’aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel Codi Penal.

L'Aula Virtual exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la vigent legislació sobre propietat intel·lectual, penal, i en qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació, contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre la web, que quedarà obligada a satisfer a l'Aula Virtual la corresponent indemnització per danys i perjudicis.

© 2008 AulaVirtual